skip to Main Content
0721 68 00 22 | 0416 181 80 info@ikomfysiocenter.se
Ikom Fysiocenter

IDROTTSMEDICIN

Idrottsmedicin

Idrottsmedicin omfattar kunskap om motion och idrott, behandling och förebyggande av olika idrottsrelaterade skador och sjukdomstillstånd samt rådgivning. Idrottsmedicinen har även en stark koppling till ortopedin.

Andra ämnen som även innefattas av idrottsmedicinen är traumatologi, medicin, fysiologi, biomekanik, neurologi, prevention och rehabilitering.

Behandling av ligament, brosk- och muskelskador, akutmedicinskt omhändertagande, ortopeddiagnostik m.m. är en del av vad som ingår inom idrottsmedicinen. I samband med en skada är det av största vikt att bli korrekt omhändertagen och behandlad och att man lägger upp någon form av behandlingsplan och en uppföljning. Samt att patienten får noggranna instruktioner om rehabiliteringsförfarandet och med vilken dos detta skall ske.

Att även utbilda och informera om lämplig aktivitetsnivå för människor med olika typer skador eller behov av träning och motion är extra viktigt när det gäller förbyggande av skador.

Högrisksporter ställer särskilda medicinska och etiska krav på den som behandlar då idrottsutövaren ofta inte förstår eller har de kunskaper om de risker han/hon utsätter sig för på kort eller lång sikt. Om det bedöms att det finns betydande risker för skada skall detta meddelas alla berörda parter.

Att arbeta med idrottsmedicin kräver medicinskt kunnande och utöver detta även kunskap om de fysiska och psykiska krav som ställs på olika idrottare oavsett nivå samt att ha kunskap och förståelse för den sociala situationen inom vilken idrott utövas.

När det gäller barn och tonåringar måste hänsyn tas till deras ålder och att de ej har uppnått fysisk och psykisk mognad. Det är därför viktigt att sprida kunskaper om de olika förhållanden som gäller för träning och tävling på barn- och ungdomsnivå. Viktigt är också att föräldrar och tränare har dessa kunskaper.

Back To Top